มอก. 78-2549   ผงซักฟอก (วันที่มีผลบังคับใช้ 14 ก.ค. 51)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงผงซักฟอกที่มีลักษณะเป็นผง เม็ดเล็กๆ หรือเกล็ด อัดขึ้นรูปกึ่งแข็งกึ่งเหลว แท่ง หรือลักษณะอื่น แต่ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก.78-2549

ข้อความในฉลาก
1. ที่ภาชนะบรรจุย่อยผงซักฟอก ทุกหน่วยที่บรรจุในภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือ
    เครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
     2) ชนิด
     3) คำว่า “ห้ามรับประทาน”โดยใช้ตัว อักษรสีแดง ในกรอบพื้นสีขาว ขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิเมตร
     4) น้ำหนักสุทธิเป็นกรัมหรือกิโลกรัม
2. ที่ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกทุกหน่วยที่จำหน่ายถึงมือผู้บริโภค อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือ
    เครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
     2) ชนิด
     3) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
     4) ส่วนประกอบหลัก
     5) เดือนปีที่ทำ และ/หรือรหัสรุ่นที่ทำ
     6) วิธีใช้
     7) คำเตือน
          7.1) ภายหลังการใช้ควรล้างมือให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง
          7.2) ผู้ที่มีอาการแพ้ผง ซักฟอกหรือมีบาดแผลที่ผิวหนังไม่ควรสัมผัสน้ำที่ผสมผงซัก ฟอก หากไม่แน่ใจควร
                 สวมถุงมือป้องกันไว้ก่อน
          7.3) ถ้ามีอาการแพ้ให้ปรึกษาแพทย์
     8) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่อง หมายการค้าที่จดทะเบียน
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 2   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1320,1321
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3402.50.92.001/KGM