มอก. 332-2537   เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง (วันที่มีผลบังคับใช้ 27 มี.ค. 38)
ขอบข่าย
        มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดแบบ ขนาด ส่วนประกอบและการทำคุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง สำหรับดับเพลิงประเภท A, B และ C เท่านั้น ไม่รวมถึงเพลิงประเภท D
       ขนาดกำหนดตามน้ำหนักของผงเคมีที่บรรจุทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัมและไม่เกิน 14 กิโลกรัม ถังต้องเป็นสีแดง
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก.332-2537

ข้อความในฉลาก
ที่เครื่องดับเพลิงทุกเครื่อง (ทำโดยการตอกประทับบนถังเครื่องดับเพลิง หรือทำบนแผ่นโลหะอื่นที่เชื่อมติดกับถังเครื่องดับเพลิง หรือแสดงบนถังเครื่องดับเพลิงโดยการทาสีหรือทำเป็นป้ายที่ติดคงทนถาวร)
     1) คำว่า “ชนิดผงเคมีแห้ง”
     2) แบบ
     3) ขนาด เป็น กิโลกรัม
     4) สัญลักษณ์ของประเภทของเพลิงที่สามารถดับได้(แล้วแต่กรณี)
     5) ระยะเวลาการฉีดใช้ และระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง
     6) คำอธิบายวิธีใช้
     7) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย
     8) ความดันใช้งาน เป็นพาสคัล ที่อุณหภูมิ 27 + 2 องศาเซลเซียส
     9) น้ำหนักถังเครื่องดับเพลิง ก่อนการบรรจุ เป็นกิโลกรัม
     10) น้ำหนักของเครื่องดับเพลิง ที่พร้อมที่จะใช้งาน เป็นกิโลกรัม
     11) คำว่า “เติมทุกครั้งหลังฉีดใช้”
     12) ปีที่ทำถังเครื่องดับเพลิง (ตอกประทับบนถังเท่านั้น)
     13) ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ที่ท่ออัดก๊าซทุกท่อ
     1) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ และสถานที่ตั้ง
     2) น้ำหนักของท่อเปล่า เป็นกรัม
     3) น้ำหนักเมื่ออัดก๊าซเต็ม เป็นกรัม
     4) ความดันทดสอบ เป็นเมกะพาสคัล
     5) ปีที่ทำ

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 6   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1360
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8424.10.90.002/C62