มอก. 879-2553   ไฟแช็กก๊าซ (วันที่มีผลบังคับใช้ 13 มี.ค. 56)
ขอบข่าย
          มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมไฟแช็กก๊าซประเภทบรรจุก๊าซได้ครั้งเดียว และบรรจุก๊าซได้หลายครั้ง
ไฟแช็กก๊าซ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจุดไฟด้วยมือและใช้ก๊าซปิโตรเลียมหรือของผสมไฮโดรคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิง ใช้สำหรับจุดบุหรี่ ซิการ์ และไปป์ หรือใช้จุดไฟกับวัสดุชนิดอื่นได้ เช่น กระดาษ ไส้ตะเกียง เทียน และคบเพลิง
หมายเหตุ ไฟแช็กไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับจุดไฟเพื่อให้แสงสว่างเหมือนเทียน หรือไฟฉาย หรือการใช้ในลักษณะอื่นที่ต้องจุดไฟเป็นระยะเวลานาน
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก.879-2553

ข้อความในฉลาก
1. ที่ไฟแช็กทุกอัน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
     2) คำเตือน หรือข้อควรระวังในการเก็บรักษา และการทำลาย เช่น อย่าเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 ºC และ
อย่าเผาทิ้ง
     3) คำเตือนในการใช้ "ห้ามจุดไฟนานเกิน 2 นาที"
     4) น้ำหนักของก๊าซที่บรรจุ
     5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     6) ประเทศที่ทำ
2. ไฟแช็กประเภทบรรจุก๊าซได้หลายครั้งทุกอัน ต้องมีเอกสารกำกับ ซึ่งต้องมีรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) วีธีบรรจุก๊าซ และคำเตือนหรือข้อควรระวัง
     2) ก๊าซที่ใช้บรรจุ
3. ที่กล่องหรือเอกสารกำกับ และหีบห่อบรรจุไฟแช็กทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์
     2) ประเภท ชนิดและแบบ
     3) จำนวน
     4) เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
     5) คำเตือน หรือข้อควรระวังในการเก็บรักษา และการทำลาย เช่น อย่าเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 ºC และ
อย่าเผาทิ้ง
     6) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     7) ประเทศที่ทำ
4. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1310
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
9613.10.10.000/C62
9613.10.90.000/C62
9613.20.10.000/C62
9613.20.90.000/C62