มอก. 882-2532   เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม (วันที่มีผลบังคับใช้ 17 มิ.ย. 34)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดแบบ ขนาด ส่วนประกอบและการทำคุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม
ปริมาตรของของเหลวที่บรรจุ ไม่น้อยกว่า 9 ลูกบาศก์เดซิเมตร แต่ไม่เกิน 11.5 ลูกบาศก์เดซิเมตร ดับเพลิงประเภท B ถังต้องเป็นสีแดง
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก.882-2532

ข้อความในฉลาก
ที่เครื่องดับเพลิงทุกเครื่อง (ทำโดยการตอกประทับบนถังเครื่องดับเพลิง หรือทำบนแผ่นป้ายโลหะอื่นที่เชื่อมติดกับถังเครื่องดับเพลิง หรือแสดงบนถังเครื่องดับเพลิงโดยการทาสีหรือทำเป็นป้ายติดคงทนถาวร)
1) คำว่า “โฟม”
2) แบบ-ขนาด เป็น ลูกบาศก์เดซิเมตร
3) ความดันใช้งาน และความดันทดสอบ เป็นพาสคัล
4) สัญลักษณ์ของประเภทของเพลิงที่สามารถดับได้
5) ข้อความ “ห้ามใช้ดับเพลิงอุปกรณ์ไฟฟ้า”
6) ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง
7) คำอธิบายหรือรูปแสดงวิธีใช้
8) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย
9) น้ำหนักถังเครื่องดับเพลิงพร้อมเครื่องฉีด ก่อนการบรรจุ เป็นกิโลกรัม
10) คำว่า “เติมทุกครั้งหลังฉีดใช้”
11) ปีที่ทำถังเครื่องดับเพลิง (ตอกประทับบนถังเท่านั้น)
12) ชื่อผู้รับใบอนุญาต

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 6   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1360
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8424.10.90.002/C62