มอก. 2780-2562   หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป ด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 V - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 29 มี.ค. 65)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมหลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัว มีจุดประสงค์เพื่อใช้ภายในอาคารและการให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน โดยมีขอบเขตดังนี้
 - กำลังไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 60 W
 - แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดมากกว่า 50 V ถึง 250 V
 - ขั้วหลอดแบบ B15d, B22d, E11, E12, E14, E17, E26, E27, GU10, GZ10, GX53
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2780-2562

ข้อความในฉลาก
ที่หลอดทุกหลอดอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร
 - ชื่อผู้ทำ โรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 - แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด หรือพิสัยแรงดันไฟฟ้า เป็นโวลต์ (V)
 - กำลังไฟฟ้าที่กำหนด เป็นวัตต์ (W)
 - ความถี่ไฟฟ้าที่กำหนด เป็นเฮิรตซ์ (Hz)

ผู้ทำหลอดต้องให้สารสนเทศดังต่อไปนี้เพิ่มเติมที่หลอด หรือบนวัสดุห่อหุ้มหลอด หรือภาชนะบรรจุ หรือคู่มือแนะนำการติดตั้ง
 - กระแสไฟฟ้าที่่กำหนด เป็นแอมแปร์ (A)
 - "กรณีหลอดมีน้ำหนักมากกว่าหลอดเดิมที่เปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ ควรพิจารณาถึงความจริงที่ว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้เสถียรภาพเชิงกลของดวงโคมไฟฟ้าและขั้วรับหลอดลดลง และอาจทำความเสียหายให้แก่หน้าสัมผัสและการคงตำแหน่งของหลอด"
 - ภาวะพิเศษหรือข้อจำกัดที่ต้องสังเกตในการทำงานของหลอด ตัวอย่างเช่น การทำงานในวงจรหรี่แสง เมื่อหลอดไม่เหมาะสมสำหรับการหรี่แสง อาจใช้สัญลักษณ์ดังรูปที่ 1 ตาม มอก.2780-2562
 - หลอดที่มีกระเปาะไม่เหมาะสำหรับการสัมผัสกับน้ำต้องทำเครื่องหมายดังรูปที่ 6 ตามมอก.2780-2562 การทำเครื่องหมายต้องจัดทำไว้บนบรรจุภัณฑ์หรือสารสนเทศที่แนบมาด้วย ความสูงของสัญลักษณ์เชิงภาพขั้นต่ำ ต้องมีขนาด 5 mm สัญลักษณ์นี้ไม่จำเป็นถ้าเขียนคำเตือนไว้เช่น 'ใช้สำหรับบริเวณที่แห้งเท่านั้น'

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1230
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8539.52.10.000/C62
8539.52.90.000/C62