มอก. 1025-2562   หัวนมยางดูดเล่น (วันที่มีผลบังคับใช้ 13 ธ.ค. 64)
ขอบข่าย
        มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดประเภท แบบและชนิด ขนาด คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบหัวนมยางดูดเล่น
        “หัวนม” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยหัวนมยางที่ทำจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์กับส่วนประกอบ อื่น เช่น ห่วง เต้ายึดห่วง แป้นปุ่มจับ ใช้สำหรับให้เด็กเล็กๆ ดูดหรือกัดเล่น แต่ไม่ใช่สำหรับให้อาหาร
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก.1025-2562

ข้อความในฉลาก
1. ที่หัวนมทุกอัน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน
    1) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ที่ภาชนะบรรจุหัวนมทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
    1) ชื่อผลิตภัณฑ์
    2) ประเภท แบบและชนิด
    3) จำนวนบรรจุ
    4) เดือน ปีที่ทำ และรหัสรุ่นที่ทำ
    5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
    6) คำแนะนำในการใช้และการเก็บรักษา ที่มีความหมายต่อไปนี้
        6.1) ไม่ควรผูกสายใดๆ กับหัวนม และห้ามคล้องหัวนมไว้บนคอเด็ก เพราะอาจรัดคอเด็กหรือเกิดอันตรายอื่นๆ
        6.2) ก่อนใช้ทุกครั้ง ควรต้มหัวนมในน้ำเดือดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที หรือทำความสะอาดหัวนมด้วย
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดปราศจากเชื้อสำหรับหัวนมหรือขวดนมโดยเฉพาะ และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ทำ
        6.3) ไม่ควรจุ่มหัวนมในของหวานใดๆ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้ฟันผุ
        6.4) ไม่ควรแยกชิ้นส่วนของหัวนมออกจากกัน
        6.5) ใช้เมื่อจำเป็นก่อนใช้ควรตรวจสภาพและควรเลิกใช้เมื่อหัวนมชำรุดเสียหาย
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1340
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3926.90.99.004/KGM