มอก. 1529-2561   เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 16 มิ.ย. 65)
ขอบข่าย

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.1529-2561

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 6   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1260
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8414.80.43.000/C62
8415.10.20.001/C62
8415.10.20.090/C62
8415.10.20.999/KGM
8415.10.30.090/C62
8415.82.91.090/C62
8415.90.19.090/KGM