มอก. 2440-2552   เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม: ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน (วันที่มีผลบังคับใช้ 18 ส.ค. 54)
ขอบข่าย
      มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะภาชนะหุงต้มอาหารที่ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ที่มีรอย ประสานทั้งที่ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ (mould) หรือมีการประสานรอยต่อเพื่อให้ได้รูปตามต้องการ ภายในอาจมีรอย ประสานและ/หรือมีช่องแบ่งที่ต้องประสานรอยต่อ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ภาชนะหุงต้ม”
      วัสดุที่ใช้ทำภาชนะและฝา (ถ้ามี) ต้องเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีปริมาณโครเมียมไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 โดยมวล วัสดุประสานห้ามใช้วัสดุประสานที่มีตะกั่วหรือยอมให้มีได้ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยมวล
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2440-2552

ข้อความในฉลาก
1. ที่วัสดุหุ้มห่อหรือที่ภาชนะหุงต้มทุกใบ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้
ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
     2) ความหนา เป็นมิลลิเมตร
     3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เป็นเซนติเมตร
     4) วัสดุที่ใช้ทำ รวมถึงชั้นคุณภาพ หรือ องค์ประกอบหลัก
     5) ชนิดระบุ “ชนิดเชื่อม” หรือ “ชนิดบัดกรี” แล้วแต่กรณี
     6) ข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ เช่น เริ่มใช้ครั้งแรกควรล้างให้สะอาดอย่างน้อย 2 ครั้ง ล้างให้สะอาดและ
คว่ำให้แห้งทุกครั้งหลังใช้ ก้นภาชนะหุงต้มอยู่ห่างจากหัวเตาไฟไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
     7) ข้อความ “ห้ามใช้วัสดุบัดกรีที่มีตะกั่วซ่อม” โดยแสดงด้วยอักษรขนาดใหญ่และสีเข้มกว่าอักษรอื่น
     8) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1310
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7323.93.10.001/KGM