มอก. 2921-2562   ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร: เฉพาะด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 11 ธ.ค. 63)
ขอบข่าย
          มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกที่สัมผัสอาหารที่ทำจากวัสดุพลาสติกประเภทเทอร์มอเซตที่ใช้ฟอร์แมลดีไฮด์ทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันโดยมุ่งเน้นเฉพาะด้านความปลอดภัยซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ภาชนะและเครื่องใช้”
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก. 2921-2562

ข้อความในฉลาก
1. ที่ภาชนะบรรจุทุกใบ หรือที่วัสดุหุ้มห่อภาชนะและเครื่องใช้ หรือที่หีบห่อภาชนะและเครื่องใช้ที่มีขนาดเดียวกัน
ทุกหีบห่อ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
     2) ประเภทวัสดุที่ใช้ทำ เช่น เมลามีนฟอร์แมลดีไฮด์-ยูเรีย-อร์แมลดีไฮด์ หรือ เมลามีนฟหมายเหตุ กรณีที่มีการเคลือบผิว ให้ระบุประเภทวัสดุที่ใช้เคลือบด้วย เช่น ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ เคลือบผิว
ด้วยเมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์
     3) ขนาด เป็น มิลลิเมตร (mm) หรือเซนติเมตร (cm) หรือความจุ (ถ้ามี) เป็นลูกบาศก์มิลลิเมตร (mm3) หรือ
ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3) หรือเป็นลิตร (L) แล้วแต่กรณี
     4) จำนวน
     5) ข้อความดังต่อไปนี้
          5.1) “ห้ามใช้บรรจุอาหารหรือของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส (°C)”
          5.2) “ห้ามใช้บรรจุอาหารที่มีความเป็นกรด-ด่าง ต่ำกว่า 2.4
          5.3) “ไม่แนะนำให้ใช้ในเตาไมโครเวฟ”
     6) ข้อแนะนำในการใช้ (ถ้ามี)
     7) เดือน ปีที่ทำ และรหัสรุ่นที่ทำ
     8) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     9) ประเทศที่ทำ
2. ที่ตัวภาชนะและเครื่องใช้ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้
ง่าย ชัดเจน โดยทำเป็นตัวนูนหรือลึกลงในผิวพลาสติกของตัวภาชนะและฝา (ถ้ามี)
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
     2) ประเภทวัสดุที่ใช้ทำ เช่น เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ หรือ เมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์
     3) อุณหภูมิใช้งาน เป็น “100 องศาเซลเซียส (°C)”
     4) สัญลักษณ์แสดงว่าสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีลักษณะและสัดส่วนตาม
     ภาคผนวก ข.
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1340
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3924.10.10.000/KGM