มอก. 4 เล่ม 1-2558   หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 10 ม.ค. 64)
ขอบข่าย
                           มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด แบบ ประเภทและชนิด มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ส่วนประกอบ และการทำ คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบหลอด ไฟฟ้าที่มีไส้ธรรมดารูปลูกแพร (pear shape) กระเปาะใสหรือทำให้เป็นฝ้าที่ผิวด้านใน ขั้วหลอดเป็นแบบเขี้ยวหรือ แบบเกลียว กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 10 ถึง 1000 วัตต์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110 ถึง 240 โวลต์สำหรับให้แสงสว่าง ทั่วไป (general lighting) บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.4 เล่ม 1-2558

ข้อความในฉลาก
1. สารสนเทศต่อไปนี้ต้องแสดงบนหลอดไฟฟ้าและต้องชัดเจนและไม่ลบออกง่าย
     ก) เครื่องหมายแหล่งกำเนิด (ในกรณีนี้อาจอยู่ในรูปแบบของเครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ทำ หรือชื่อผู้แทนที่
รับผิดชอบ)
     ข) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดหรือพิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ให้แสดงเป็น “V” และ “volts”
     ค) กำลังไฟฟ้าที่กำหนด ให้แสดงเป็น “W” และ “watts”
2. หลอดไฟฟ้าที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระเปาะ 40 mm หรือใหญ่กว่า และมีกำลังไฟฟ้าจริง 14 W หรือน้อย
กว่า ไม่ต้องแสดงเครื่องหมายกำลังไฟฟ้าที่กำหนด
3. หลอดไฟฟ้าที่สะท้อนแบบไดโครอิก (ลำแสงเย็น หรือ cool beam) และหลอดไฟฟ้ากระจกเงาโค้ง สิ่งห่อหุ้มหรือ
ภาชนะที่บรรจุหลอดต้องแสดงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน (ภาคผนวก ข ของ มอก. 4 เล่ม 1-2558)
4. หลอดไฟฟ้าที่ต้องกำหนดข้อจำกัดตำแหน่งติดตั้งใช้งาน ต้องแสดงสัญลักษณ์ตำแหน่งติดตั้งใช้งานที่เหมาะสม
(ภาคผนวก ข ของ มอก. 4 เล่ม 1-2558)

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1230
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8539.22.31.000/C62
8539.22.32.000/C62
8539.22.33.000/C62
8539.22.39.000/C62
8539.22.91.000/C62
8539.22.93.000/C62
8539.22.99.000/C62
8539.29.50.000/C62
8539.29.60.000/C62
8539.29.90.000/C62
8540.89.00.090/C62