มอก. 11 เล่ม 101-2559   สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป (วันที่มีผลบังคับใช้ 25 พ.ย. 63)
ขอบข่าย
ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ ประเภทสายไฟฟ้าทองแดงมี เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ ที่มี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ ซึ่งใช้ในงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังที่มี แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ระบุ ไม่เกิน 450/750 โวลต์ จำนวนตัวนำ 1, 2, 3, 4, และ สายดิน บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.11 เล่ม 101-2559

ข้อความในฉลาก
1. สายไฟฟ้าทุกหน่วยบรรจุ ทุกระยะห่างไมเกิน 200 มิลลิเมตร ต้องมีแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
และไม่ลบเลือน
     1) ข้อความ พีวีซี 70°
     2) ประเภท
     3) จำนวนแกนและพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ
     4) หมายเลขตาราง
     5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค้า
     6) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค้า
2. ที่หน่วยบรรจุสายไฟฟ้า ต้องมีแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือน
     1) ข้อความ พีวีซี 70°
     2) ประเภท
     3) จำนวนแกนและพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ
     4) หมายเลขตาราง
     5) ความยาวเป็นเมตร
     6) น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม ในกรณีที่เป็นล้อให้ระบุน้ำหนักรวมด้วย
     7) เดือนและปีที่ทำ
     8) ในกรณีที่เป็นล้อ ให้มีลูกศรแสดงทิศทางกลิ้งล้อ และตำแหน่งปลายสาย

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1240
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8544.49.41.000/KGM
8544.49.42.000/KGM